Mètode Feuerstein


   El Mètode Feuerstein és una eina educativa diferent que es pot utilitzar en qualsevol cultura i en àmbits educatius, clínics i familiars. Està basat en la presumpció de que la intel·ligència és la capacitat de canvi de l'individu i l'habilitat de beneficiar-se de l'experiència per a la seva adaptació a noves situacions, adequant el seu comportament o actuant sobre el seu medi.

 

  El mètode trenca amb els estereotips sostinguts durant generacions que el potencial intel·lectual és inalterable. La teoria postula la modificabilitat de les estructures cognitives i proposa programes per desenvolupar-les.

 

   Avui vivim un període en què la necessitat d'adaptar-nos és un desafiament constant per a la nostra intel·ligència. Per aconseguir-ho el que ens cal, depèn de l'increment de les capacitats d'aprenentatge i la percepció d'un mateix de les fites assolides.

 

  L'objectiu amb el Mètode Feuerstein és que la persona "aprengui a aprendre", tornant-se un ésser flexible i modificable.El professor Reuven Feuerstein


   Reuven Feuerstein és un pedagog jueu nascut a Bucarest el 1921, on pateix l'ocupació nazi. Realitza els seus estudis psicopedagògics a Jerusalem, a Ginebra on va estudiar amb Rei i Piaget i també a París. 

 

   Després d'escapar de la persecució nazi, el 1944 comença a treballar amb els nens que havien quedat orfes o separats dels seus pares en el Holocaust, intentant solucionar deficiències en el funcionament cognitiu després de la corresponent avaluació mitjançant l’eina LPAD, dissenyant un programa d'intervenció que és el PEI (Programa d'Enriquiment Instrumental).

 

  Considera l'ésser humà com un sistema obert al canvi i que necessàriament pot patir modificacions actives, inclosa la intel·ligència. Considera que l'aprenentatge es pot modificar i que un mediador té un paper fonamental en aquest procés al que va denominar Modificabilitat Estructural Cognitiva (MEC).

 

   El 1979 va formular la seva teoria sobre la intel·ligència i un any després, el 1980, publica els resultats del dinamisme en las capacitats d'aprenentatge. Posteriorment concep el Programa d'Enriquiment Instrumental (PEI) amb el propòsit fonamental de produir canvis de naturalesa estructural que altererin el curs del desenvolupament cognitiu i proposa un mètode d'intervenció estructural i funcional que facilita el coneixement continu i que treballa les operacions mentals i les estratègies a través de les quals els subjectes adquireixen i utilitzen aquestes operacions.

 

  El 1993 inaugurà al nou Institut Nacional per al Desenvolupament del Potencial d'Aprenentatge (ICELP) en aquests moments Feuerstein Institute